Het privacybeleid van Open Space

Open Space Labs, Inc. (“Open Space”, “wij”, “ons”, “onze”) weet dat u de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld belangrijk vindt, en wij nemen uw privacy serieus. In dit document leest u meer informatie over onze privacypraktijken (“Privacybeleid”). Als u de diensten van Open Space gebruikt of https://openspace.ai/ (de “websites”) bezoekt (gezamenlijk de “Diensten”) stemt u in met de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u een inwoner van de Europese Unie (“EU”), het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland bent, hebt u mogelijk aanvullende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (de “AVG”) met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven.

Waar is dit Privacybeleid op van toepassing?

Dit Privacybeleid heeft betrekking op onze behandeling van herleidbare persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die wij verzamelen wanneer u de Diensten benadert of gebruikt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van informatie door derden waar wij geen controle over hebben.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende soorten informatie over onze eindgebruikers:

Informatie die u aan ons verstrekt:

Wij kunnen alle informatie die u op onze website invoert en/of anderszins verstrekt wanneer u de Diensten gebruikt, ontvangen en opslaan. Bijvoorbeeld:

 • naam
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • functietitel

Externe betalingsverwerkers:

Wij gebruiken een externe betalingsverwerker (Bill.com) om betalingen aan ons te verwerken. In verband met de verwerking van dergelijke betalingen kunt u herleidbare persoonsgegevens en financiële informatie zoals creditcardnummers aan Bill.com verstrekken. Informatie die aan Bill.com wordt verstrekt, valt onder hun privacybeleid, dat kan worden bekeken op: https://www.bill.com/privacy/.

Cookies

Telkens als u onze Diensten gebruikt, ontvangen en registreren wij automatisch in onze serverlogboeken van uw browser afkomstige informatie, zoals uw IP-adres, cookie-informatie en de pagina die u hebt opgevraagd. “Cookies” zijn identificatiegegevens die wij naar uw computer of mobiele apparaat overdragen en waarmee wij uw browser of mobiele apparaat kunnen herkennen. Bovendien vertellen ze ons hoe en wanneer pagina’s en functies in onze Diensten worden bezocht en door hoeveel mensen. U kunt de voorkeuren van uw browser of mobiele apparaat aanpassen om het accepteren van cookies door uw computer of apparaat te voorkomen of te beperken, maar mogelijk kunt u een aantal van onze functies dan niet gebruiken. Als u op een link naar een website van een derde partij klikt, kan deze derde partij ook cookies naar u verzenden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derden.

Als wij gebruiksinformatie verzamelen (zoals het aantal en de frequentie van bezoekers aan de websites), gebruiken wij deze data alleen in geaggregeerde vorm, en niet op een manier waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze geaggregeerde gegevens vertellen ons bijvoorbeeld hoe vaak gebruikers delen van de Diensten gebruiken, zodat wij de Diensten voor zoveel mogelijk gebruikers aantrekkelijk kunnen maken. Wij kunnen deze geaggregeerde informatie ook aan onze partners verstrekken; onze partners kunnen dergelijke informatie gebruiken om te begrijpen hoe vaak en op welke manieren mensen onze Diensten gebruiken, zodat ook zij u een optimale ervaring kunnen bieden. Wij zullen geaggregeerde informatie nooit aan een partner onthullen op een manier waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Hoe gebruiken wij Persoonsgegevens?

Tenzij het door de wet, regelgeving of een contractuele verplichting is verboden, mogen wij uw informatie, waaronder uw Persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden gebruiken:

Accountregistratie. Wij kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken om uw Open Space-account te registreren voor bepaalde Diensten die wij leveren en om u belangrijke informatie te verstrekken. Wij kunnen uit commercieel beschikbare bronnen aanvullende Persoonsgegevens over u verkrijgen, zoals informatie over een adreswijziging, zodat wij onze administratie actueel kunnen houden. Als u andere mensen toestemming geeft om toegang tot bepaalde informatie in uw Open Space-account te hebben, moet u er rekening mee houden dat zij bepaalde Persoonsgegevens kunnen inzien en kunnen wijzigen of verwijderen.

Met u communiceren en u vertellen over andere Diensten. Wij kunnen uw informatie gebruiken om met u te communiceren over onze Diensten en om u aanbiedingen te doen voor producten en diensten van derden waarvan wij denken dat ze nuttig voor u kunnen zijn. Onder “Wat u kunt doen om uw privacy te beheren” verderop in dit document vindt u de keuzes die u met betrekking tot deze communicatie hebt.

Diensten verbeteren en nieuwe Diensten ontwikkelen. Wij zullen uw informatie gebruiken om uw ervaring en de Dienst te personaliseren of aan te passen, nieuwe functies of diensten te ontwikkelen en de algehele kwaliteit van onze Diensten te verbeteren.

Onze Diensten leveren en onze bedrijfsvoering uitvoeren. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor onze bedrijfsvoering, waaronder het leveren van de door u gevraagde Diensten, om u ondersteuning voor onze Diensten te verlenen en om ons te helpen onze Diensten te beschermen, waaronder om fraude te bestrijden en uw informatie te beschermen.

Klantenservice en technische ondersteuning. Wij kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw interactie met onze Diensten en informatie over uw computerconfiguratie gebruiken om eventuele vragen over onze Diensten af te handelen en om contact met u op te nemen over uw ervaring.

Feedback. Wij kunnen alle informatie die u vrijwillig via enquêtes aan ons verstrekt gebruiken en combineren met antwoorden van andere klanten, zodat wij onze Diensten beter kunnen begrijpen en kunnen begrijpen hoe wij onze Diensten kunnen verbeteren. Deelname aan een enquête is optioneel.

Onderzoek, waaronder het publiceren of delen van gecombineerde informatie over veel gebruikers, maar alleen op zo’n manier dat u of andere personen niet kunnen worden geïdentificeerd. Wij kunnen voor academische, marketing- en/of andere doeleinden informatie over onze klanten voorbereiden en delen met derden, zoals adverteerders of partners, maar alleen op een manier waarop u of enig ander persoon niet kan worden geïdentificeerd. Wij kunnen bijvoorbeeld demografische informatie delen over het percentage van onze klanten dat verbinding maakt met een bepaalde dienst van een derde partij of dat een bepaalde functie van de Diensten gebruikt. Wij of onze externe partners kunnen de geaggregeerde resultaten van het onderzoek of de analyse openbaar rapporteren, maar alleen op een manier waarmee u of enig andere persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Voor uw privacy en veiligheid wordt uw account beschermd met een wachtwoord. U moet ongeautoriseerde toegang tot uw account en Persoonsgegevens voorkomen door een goed wachtwoord te kiezen en dit juist te beschermen, en door toegang tot uw computer of apparaat en browser te beperken door uit te loggen als u klaar bent met het gebruiken van uw account. Wij doen redelijke inspanningen om de privacy van uw account en andere Persoonsgegevens die wij in onze administratie bewaren te beschermen, maar wij kunnen helaas geen volledige veiligheid garanderen. Ongeautoriseerde toegang of gebruik, hardware- of softwarestoringen en andere factoren kunnen op elk moment de veiligheid van gebruikersinformatie in gevaar brengen.

Zullen wij de Persoonsgegevens die wij ontvangen delen?

Persoonlijke informatie over onze eindgebruikers vormt een integraal onderdeel van ons bedrijf. Wij verhuren, verkopen of onthullen uw Persoonsgegevens aan niemand, behalve voor de volgende beperkte doeleinden:

Vertegenwoordigers: Wij kunnen andere bedrijven en mensen in dienst nemen om namens ons taken uit te voeren, wat betekent dat ze ons helpen onze Diensten te leveren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens alleen met dergelijke bedrijven/personen delen als dat nodig is om ons te helpen de Diensten te leveren. Tenzij wij anders aangeven, hebben onze vertegenwoordigers geen enkel recht om de Persoonsgegevens die wij met ze delen te gebruiken voor een ander doel dan wat nodig is om ons te helpen.

Bedrijfsoverdrachten: In sommige gevallen kunnen wij ervoor kiezen om bedrijfsmiddelen te kopen of verkopen. Bij dit soort transacties is klantinformatie doorgaans een van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen. Bovendien geldt, dat als wij (of onze bedrijfsmiddelen) worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsvoering staken of failliet gaan, of bij een andere verandering van zeggenschap, Persoonsgegevens een van de bedrijfsmiddelen zijn die worden overgedragen naar of verworven door een derde partij.

Bescherming van Open Space en anderen: Wij kunnen Persoonsgegevens vrijgeven als wij te goeder trouw menen dat vrijgave noodzakelijk is om aan de wet te voldoen; om gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Open Space, onze werknemers, onze gebruikers en anderen te beschermen.

Met uw toestemming: Behalve zoals hierboven uiteengezet, wordt u op de hoogte gesteld wanneer uw Persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld en kunt u het delen van deze informatie voorkomen.

Gebruiksvoorwaarden

Als u besluit onze Diensten te benaderen of gebruiken, is elk mogelijk geschil over privacy onderworpen aan dit Privacybeleid en elke andere toepasselijke schriftelijk overeenkomst tussen u en Open Space, waaronder beperkingen op schade, geschillenbeslechting of het toepassen van wetten van de staat Californië.

EU-VS-privacyschild

OpenSpace voldoet aan het EU-VS- privacyschild, zoals uiteengezet door het Department of Commerce van de Verenigde Staten, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen. OpenSpace heeft bij het Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de principes van het Privacyschild. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid en de principes van het Privacyschild, hebben de principes van het Privacyschild voorrang. Zie voor meer informatie over het Privacyschildprogramma en onze certificering https://www.privacyshield.gov/.

OpenSpace biedt een SaaS-product waarmee u 360°-fotodocumentatie van uw projectlocatie kunt maken. Op het moment van aanmelding moeten gebruikers hun naam en e-mailadres opgeven om zich aan te melden voor een OpenSpace-account. OpenSpace gebruikt een beperkt aantal externe dienstverleners om te helpen bij het leveren van diensten aan klanten. OpenSpace onderhoudt contracten met deze derde partijen om hun toegang tot, gebruik van en openbaarmaking van Persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyschild-verplichtingen te beperken.

In overeenstemming met de Privacyschild-principes verbindt OpenSpace zich ertoe klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Ingezetenen van de EU met vragen of klachten over ons Privacyschild-beleid moeten eerst via support@openspace.ai contact opnemen met OpenSpace.

Ook heeft OpenSpace zich ertoe verbonden om onopgeloste Privacyschild-klachten door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve arbiter voor geschillenbeslechting, gevestigd in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u voor meer informatie of het indienen van een klacht terecht bij JAMS. De diensten van JAMS zijn kosteloos voor u beschikbaar.

De Federal Trade Commission van de Verenigde Staten heeft jurisdictie over het naleven van het Privacyschild door OpenSpace.

Personen hebben onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten met betrekking op het naleven van het Privacyschild die niet via andere Privacyschild-mechanismen zijn afgehandeld. Klik hier voor meer informatie. 

In de context van verdere doorgifte is OpenSpace verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die het in het kader van het Privacyschild ontvangt en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens OpenSpace als vertegenwoordiger optreedt. OpenSpace blijft aansprakelijk volgens de Principes als zijn vertegenwoordiger dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet in overeenstemming met de Principes is, tenzij OpenSpace bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Voordat wij uw gegevens delen met derde partijen anders dan onze vertegenwoordigers en voordat wij uw gegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of waarvoor vervolgens toestemming is gegeven, geven wij u de optie om het delen te weigeren. Om het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te beperken, kunt u via support@openspace.ai een schriftelijk verzoek indienen.

Welke keuzes heb ik?

Via uw accountinstellingen hebt u toegang tot de volgende informatie die u aan ons hebt verstrekt. In sommige gevallen kunt u de informatie bijwerken, bewerken of verwijderen:

 • naam en wachtwoord
 • e-mailadres
 • informatie van het gebruikersprofiel

U kunt ook via e-mail (support@openspace.ai) contact opnemen met de klantenservice om te verzoeken om bepaalde informatie bij te werken, te bewerken of te verwijderen. De informatie die u kunt bekijken, bijwerken en verwijderen, kan veranderen als de Diensten veranderen. Als u vragen hebt over het bekijken of bijwerken van informatie die wij over u hebben, kunt u via support@openspace.ai contact met ons opnemen.

Zoals hierboven is beschreven, kunt u informatie toevoegen, bijwerken of verwijderen. Als u informatie bijwerkt, kunnen wij echter een kopie van de verouderde informatie in onze administratie bewaren. U kunt via een e-mail aan support@openspace.ai verzoeken om uw account te laten verwijderen. Na de verwijdering kan bepaalde informatie in onze administratie bewaard blijven, zoals informatie over uw account. Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw Persoonsgegevens of die uw Persoonsgegevens bevatten ook nadat u deze gegevens hebt bijgewerkt of verwijderd blijven gebruiken, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Als u vragen hebt over het bekijken of bijwerken van informatie die wij over u hebben, kunt u via support@openspace.ai contact met ons opnemen.

Volgens artikelen 1798.83 – 1798.84 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben inwoners van Californië het recht om informatie op te vragen over de categorieën Persoonsgegevens die wij met onze gelieerde ondernemingen en/of derde partijen delen voor marketingdoeleinden en om contactinformatie over die gelieerde ondernemingen en/of derde partijen op te vragen. Als u een inwoner van Californië bent en deze informatie wilt ontvangen, kunt u via support@openspace.ai een schriftelijk verzoek indienen.

Onze Diensten zijn momenteel niet geconfigureerd om aan ‘Niet volgen’-signalen van browsers gehoor te geven, omdat hier op dit moment geen formele standaard voor is. Meer informatie over ‘Niet volgen’ kunt u vinden op https://allaboutdnt.com/.

Wij verzamelen niet bewust informatie van personen jonger dan 18 jaar. Onze Diensten zijn bedoeld voor en gericht op volwassenen. Onze Diensten zijn niet gericht op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen. Als u jonger dan 18 bent, verzoeken wij u om u niet voor onze Diensten aan te melden en ons geen Persoonsgegevens te sturen. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van iemand jonger dan 18 hebben verzameld, zullen wij die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat iemand jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, kunt u via support@openspace.ai contact met ons opnemen.

Europese privacykwesties

AVG

Voor deze paragraaf over de AVG gebruiken wij de begrippen “Persoonsgegevens” en “verwerking” zoals ze in de AVG zijn gedefinieerd, hoewel met “Persoonsgegevens” meestal informatie wordt bedoeld die kan worden gebruikt om personen individueel te identificeren, en “verwerken” meestal slaat op handelingen die kunnen worden uitgevoerd met data, zoals verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken. Open Space is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die in verband met de Diensten worden verwerkt. Houd er rekening mee dat wij ook Persoonsgegevens verwerken van de eindgebruikers of werknemers van onze klanten in verband met het aanbieden van diensten aan klanten, in welk geval wij de verwerker van Persoonsgegevens zijn. Als wij de verwerker van uw Persoonsgegevens zijn (dus niet de verwerkingsverantwoordelijke) moet u in eerste instantie contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke om uw rechten met betrekking tot deze gegevens te bespreken.

Als deze paragraaf en andere bepalingen van dit Privacybeleid met elkaar in tegenspraak zijn, is het beleid of het gedeelte van het beleid dat Persoonsgegevens het meest beschermt van toepassing. Als u vragen hebt over deze paragraaf of u zich afvraagt of de volgende alinea’s op u betrekking hebben, kunt u via privacy@openspace.ai contact met ons opnemen.

Welke Persoonsgegevens over u verzamelen wij?

Wij verzamelen Persoonsgegevens over u als u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, als derde partijen zoals onze zakenpartners of dienstverleners ons Persoonsgegevens over u verstrekken of als Persoonsgegevens over u automatisch worden verzameld in verband met het gebruik van onze Diensten.

Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen: wij ontvangen Persoonsgegevens rechtstreeks van u als u ons deze Persoonsgegevens verstrekt, waaronder maar niet uitsluitend:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Klanttoken voor credit-/betaalkaartinformatie (houd er rekening mee dat gegevens over credit-/betaalkaarten door onze externe betalingsverwerkers worden bewaard, en dat wij dergelijke informatie niet verzamelen of bewaren).

Informatie die wij uit externe bronnen ontvangen: sommige derde partijen, zoals onze zakenpartners en dienstverleners, verstrekken ons Persoonsgegevens over u, waaronder:

 • Openbare websites en andere diensten
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Postadres
  • Telefoonnummer

Informatie die wij automatisch verzamelen als u onze Diensten gebruikt: sommige Persoonsgegevens worden automatisch verzameld als u onze Diensten gebruikt, waaronder:

 • IP-adres
 • Apparaat-ID’s
 • Informatie over uw webbrowser
 • Gebruiksinformatie
 • Locatiegegevens (bijv. IP-adres, postcode)
 • Loggegevens (bijv. toegangstijden, hardware- en softwaregegevens)

Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Wij verwerken Persoonsgegevens om onze Diensten en producten te beheren, verbeteren, begrijpen en personaliseren. Wij gebruiken Persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

 • Gebruikersaccounts te maken en beheren
 • Met u over de Diensten te communiceren
 • Bestellingen te verwerken
 • Over serviceaankondigingen, updates of aanbiedingen contact met u op te nemen
 • Bedrijfsgegevens bij te houden
 • Aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Op vragen van gebruikers te reageren
 • Verzoeken van gebruikers af te handelen
 • Aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen
 • Geschillen op te lossen
 • Te beschermen tegen frauduleuze, illegale of schadelijke handelingen en om deze handelingen te ontmoedigen

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Wettelijke grondslagen voor verwerking zijn onder andere toestemming en onze ‘gerechtvaardigde belangen’ of het gerechtvaardigde belang van anderen, zoals hieronder verder wordt beschreven.

 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens als wij van mening zijn dat dit de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden bevordert.
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Apparaat-ID’s
  • Informatie over uw webbrowser
  • Gebruiksinformatie
  • Locatiegegevens (bijv. IP-adres, postcode)
  • Loggegevens (bijv. toegangstijden, hardware- en softwaregegevens)
 • Voorbeelden van deze gerechtvaardigde belangen zijn:
  • Exploitatie en verbetering van ons bedrijf, onze producten en diensten
  • Marketing voor onze producten en diensten
  • Het ondersteunen van klanten
  • Bescherming tegen fraude of veiligheidsbedreigingen
  • Het naleven van wettelijke verplichtingen
  • Het uitvoeren van zakelijke transacties
 • Toestemming: In sommige gevallen verwerken wij Persoonsgegevens op basis van de toestemming die u ons uitdrukkelijk verleent op het moment dat wij dergelijke gegevens verzamelen. Als wij op basis van uw toestemming Persoonsgegevens verwerken, wordt dat op het moment van verzamelen expliciet aan u meegedeeld.
 • Andere grondslagen voor verwerking: In sommige gevallen verwerken wij Persoonsgegevens op basis van de toestemming die u ons uitdrukkelijk verleent op het moment dat wij dergelijke gegevens verzamelen. Als wij op basis van uw toestemming Persoonsgegevens verwerken, wordt dat op het moment van verzamelen expliciet aan u meegedeeld.

Hoe en met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen Persoonsgegevens met leveranciers, externe dienstverleners en vertegenwoordigers die namens ons werken en ons diensten leveren die gerelateerd zijn aan de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Deze partijen zijn onder meer:

 • Betalingsverwerkers
 • Aanbieders van analysediensten
 • Personeelsuitbreiding en contractpersoneel
 • Hostingaanbieders
 • Dienstverleners voor colocatie
 • Aanbieders van telecommunicatiediensten
 • Andere door u geautoriseerde partijen
 • Aanbieders van leerprogramma’s
 • Aanbieders van klantrelatiebeheersoftware
 • Oplossingen voor voorraadbeheer
 • Identiteitsbeheer en aanbieders van authenticatiediensten
 • Prestatieanalyse en bugtracking

Wij delen ook informatie met derde partijen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (zoals aangegeven op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld).

Wij delen Persoonsgegevens als wij denken dat het nodig is om:

 • Te voldoen aan relevante wetgeving of te reageren op legitieme juridische procedures, waaronder van politiediensten of andere overheidsinstanties
 • Onszelf, ons bedrijf en onze gebruikers te beschermen, spam of andere ongewenste communicatie te voorkomen en fraude te onderzoeken of tegen fraude te beschermen
 • De veiligheid van onze producten en diensten te handhaven

Ten slotte delen wij Persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen en andere leden van onze bedrijvengroep. Bovendien is gebruikersinformatie bij een eventuele verkoop van bedrijfsmiddelen doorgaans een van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Ook geldt dat als wij, of vrijwel al onze bedrijfsmiddelen, zouden worden overgenomen, of als wij onze bedrijfsvoering staken of failliet gaan, gebruikersinformatie een van de bedrijfsmiddelen zou zijn die worden overgedragen of door een derde partij zouden worden overgenomen, en dat wij de Persoonsgegevens dan delen met de partij die onze middelen overneemt. U accepteert dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat elke partij die ons of onze bedrijfsmiddelen overneemt uw Persoonsgegevens mag blijven gebruiken zoals in dit beleid uiteen is gezet.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bewaren voor een periode die in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel van de verwerking (zie de hierboven beschreven wettelijke grondslagen). Wij bepalen de geschikte bewaartermijn voor Persoonsgegevens op basis van het volume, de aard en de gevoeligheid van de verwerkte Persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, of wij de doelen van de verwerking op andere manieren kunnen bereiken en op basis van relevante wettelijke vereisten.

Na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Als er gegevens zijn die wij om technische redenen niet volledig van onze systemen kunnen verwijderen, zullen wij passende maatregelen nemen om verder gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen. Wel bewaren wij bepaalde informatie in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe?

Wij proberen Persoonsgegevens te beschermen met passende technische en organisatorische maatregelen, gebaseerd op het soort Persoonsgegevens en de relevante verwerkingsactiviteit. Wij gebruiken bijvoorbeeld versleutelingsprotocollen als wij informatie over het internet verzenden. Wij vereisen ook dat onze leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking.

Persoonsgegevens van kinderen:

Zoals wij hierboven al schreven, verzamelen of verzoeken wij niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 16. Als u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u om u niet voor de Diensten aan te melden of ons enige Persoonsgegevens over uzelf te sturen. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 hebben verzameld, zullen wij die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een persoon jonger dan 16 ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u via privacy@openspace.ai contact met ons opnemen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, waaronder de hieronder beschreven rechten. Voor meer informatie over deze rechten of om een verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@openspace.ai. Houd er rekening mee dat wij onder sommige omstandigheden niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld als het lichtzinnig of extreem onpraktisch is, als het de rechten van anderen in gevaar brengt of als het niet wettelijk verplicht is. In dat geval zullen wij wel reageren om u van een dergelijke beslissing op de hoogte te brengen. In sommige gevallen moet u ons meer informatie verstrekken, waaronder mogelijk Persoonsgegevens, als dat nodig is om uw identiteit of de aard van uw verzoek te controleren.

 • Toegang: U kunt meer informatie opvragen over de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en een kopie van dergelijke Persoonsgegevens aanvragen. U kunt ook toegang tot bepaalde Persoonsgegevens krijgen door een e-mail te sturen naar privacy@openspace.ai.
 • Rectificatie: Als u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om dergelijke gegevens te corrigeren of aan te vullen. In bepaalde omstandigheden kunt u een deel van deze informatie rechtstreeks corrigeren door een e-mail naar privacy@openspace.ai te sturen.
 • Verwijdering: U kunt verzoeken dat wij sommige of al uw Persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.
 • Toestemming intrekken: Als wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming (zoals wordt aangegeven op het moment dat dergelijke gegevens worden verzameld), hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er wel rekening mee dat u, als u van dit recht gebruikmaakt, mogelijk elke keer expliciete toestemming zal moeten geven voor het gebruik of de openbaarmaking van bepaalde Persoonsgegevens, als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor u om een aantal van of al onze Diensten te gebruiken.
 • Overdraagbaarheid: U kunt een kopie van uw Persoonsgegevens in een machinaal leesbare indeling opvragen. U kunt ook verzoeken dat wij de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven, mits dit technisch mogelijk is.
 • Bezwaar: U kunt contact met ons opnemen om ons te laten weten dat u bezwaar maakt tegen het verdere gebruik of de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals voor directe marketing.
 • Verwerking beperken: U kunt verzoeken dat wij het verder verwerken van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Een klacht indienen: U hebt het recht om bij de toezichthouder van uw land of EU-lidstaat een klacht in te dienen over de praktijken van Open Space met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Wat als u vragen heeft over uw Persoonsgegevens?

Als u vragen over deze paragraaf of onze gegevenspraktijken in het algemeen hebt, kunt u met de volgende informatie contact met ons opnemen:

 • NAAM: Robert Lusk
 • FYSIEK ADRES: 333 Kearny St. 4th Fl. San Francisco CA 94108
 • E-MAILADRES VOOR CONTACT: privacy@openspace.ai
 • AANGEWEZEN VERTEGENWOORDIGER EN CONTACTGEGEVENS VOOR DE VS: Robert Lusk, privacy@openspace.ai
 • AANGEWEZEN VERTEGENWOORDIGER EN CONTACTGEGEVENS VOOR DE EU: Arno Schlosser, DP-Dock GmbH, Ballindamm 39, 20095 Hamburg, privacy@openspace.ai

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Het gebruik van informatie die wij nu verzamelen, is onderworpen aan het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als wij veranderen hoe wij Persoonsgegevens gebruiken, zullen wij u daarvan via privacy@openspace.ai op de hoogte brengen. Gebruikers zijn gebonden aan alle aanpassingen aan het Privacybeleid als hij of zij de Diensten gebruikt nadat een dergelijke melding is gedaan.

Vragen of zorgen

Als u vragen of zorgen hebt over de privacy in verband met de Diensten, kunt u een gedetailleerd bericht sturen aan privacy@openspace.ai. Wij zullen er alles aan doen om uw zorgen op te lossen.

Ingangsdatum: 31 juli 2020